KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów biznesowych, osób fizycznych, jednostek samorządu i wspólnot mieszkańców.

    Wiedza, rzetelność i profesjonalizm to wartości, które charakteryzują naszą Kancelarię, stanowiąc o poziomie jej usług i wyznaczając kierunek rozwoju. To właśnie te atrybuty stanowią stabilny fundament funkcjonowania i zapewniają Klientom usługi na wysokim poziomie. Każda powierzona nam sprawa jest wnikliwie i drobiazgowo analizowana w celu dobrania najbardziej optymalnych rozwiązań. Dla nas najważniejsi są Klienci, a ich satysfakcja i zadowolenie są priorytetem.
  Dzięki solidnemu przygotowaniu merytorycznemu i stałemu doskonaleniu się jesteśmy w stanie uzyskać i utrzymać najwyższą jakość naszych usług przy zachowaniu atrakcyjnych cen.


KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prowadzimy profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych w następującym zakresie:


1. Prawo cywilne

   -sprawy kredytów frankowych 
   -windykacja należności
 • przedawnienie roszczeń
 • separacja
 • rozwody
 • podział majątku
 • alimenty
 • umowy (najmu, dzierżawy, kupna-sprzedaży, pożyczki,
 • przyrzeczenia, zlecenia i inne)
 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie w drodze testamentu oraz dziedziczenie ustawowe)
 • dział spadku
 • służebności
 • księgi wieczyste
 • sprawy o zapłatę
 • ochrona dóbr osobistych
 • wyjście ze współwłasności
 • zasiedzenie
 • rozgraniczenie
 • ochrona własności i posiadania
 • ugody
 • mediacje
 • droga konieczna
 • odszkodowanie
 • poza sądowe załatwianie konfliktów
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia)
 • kasacje
 • inne czynności prawne


2. Prawo karne

 • porady prawne w sprawach wykroczeń, karnych
 • reprezentacja w sądzie, jako pełnomocnik, obrońca 
 • apelacje, jako pełnomocnik, obrońca 
 • akty oskarżenia prywatne


3. Prawo pracy

 • pisanie pism procesowych i reprezentowanie przed sądem
 • negocjowanie umów
 • prowadzenie negocjacji z ZUS
 • prawo pracownika i ich ochrony
 • sprawy roszczeniowe z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych
 • mobbing
 • prowadzenie mediacji

PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Prawo i Windykacja zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednostek sektora publicznego oraz osób fizycznych.Zakres świadczonych usług obejmuje m.in:

 • rozpoznawanie problemu prawnego,
 • przygotowanie strategii działania
 • kompleksową obsługę Klienta w zakresie wielu gałęzi prawa,
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej,
 • przygotowanie Klienta do uczestnictwa w postępowaniu sądowym i pozasądowym,
 • zapewnienie przyjaznej atmosfery pozwalającej na rozstrzygnięcie wszelkich kwestii prawnych.


Charakterystyka oferowanej obsługi prawnej:

1. w zakresie prawa cywilnego:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów m.in.: najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, sprzedaży, pożyczki, agencyjnej, leasingu i wielu innych;
 • sporządzanie pisemnych albo ustnych opinii, analiz i interpretacji;
 • weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z prawem;
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych;
 • reprezentacja przed sądami w tym Sądem Najwyższym;
 • dochodzenie praw wynikających z uregulowań prawa cywilnego min. takich jak zasiedzenie, rozgraniczenie, ochrona własności i posiadania, droga konieczna, służebność; odszkodowania, wyjście ze współwałasności.
 • roszczenia odszkodowawcze wynikające z nienależytego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych w szczególności aktywnie uczestniczymy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych;
 • dochodzeniem roszczeń od zakładów energetycznych, gazowych, wodnych związane z bezprawnym zajęciem nieruchomości


2. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników;
 • bieżąca interpretacja przepisów;
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów zakładowych;
 • reprezentacja w sporach wynikających z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw roszczeniowych z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe,
 • sporządzanie umów o pracę, o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji i innych;


3. w zakresie prawa gospodarczego:

 • pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji;
 • sporządzanie wzorów umów spółek cywilnych i prawa handlowego;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek handlowych;
 • łączenie, podział i przekształcenie spółek;
 • zgłaszanie zmian do CEIDG i KRS;
 • przygotowanie i organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w tym w zakresie odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją;
 • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, zawieranie ugód pozasądowych i sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym, sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • ochrony przed działaniem na szkodę firmy oraz reprezentowanie w tym zakresie firmy przed organami ścigania,
 • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego;


4. w zakresie prawa administracyjnego:

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie administracji publicznej.
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • porady w zakresie:
 • o prawa administracyjnego materialnego i procesowego,
 • o postępowania egzekucyjnego w administracji


5. w zakresie prawa budowlanego:

 • Porady prawne w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę.
 • Pomoc prawna przy:
 • o obrocie nieruchomościami
 • o uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji od organów administracji państwowej
 • obsługa prawna firm developerskich.


6. w zakresie prawa Unii Europejskiej:

 • przygotowywanie analiz dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej przepisów obowiązujących w Polsce
 • przygotowywanie informacji i opinii na temat regulacji prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej


7. w zakresie dotacji Unii Europejskiej:

 • pomoc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej na uruchomienie i rozwój przedsiębiorstwa
 • świadczenie opieki na rzecz przedsiębiorstwa po uzyskaniu dotacji z UE