OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych PRAWO I WINDYKACJA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ MINKINA Al. J. Piłsudskiego 139, 05-270 Marki dalej zwany „Administratorem”.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
adres e-mail: info@prawoiwindykacja.pl
adres pocztowy: PRAWO I WINDYKACJA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ MINKINA
Al. J. Piłsudskiego 139, 05-270 Marki

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:
-realizacji umowy lub zlecenia zawartej między PRWO I WINDYKACJA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ MINKINA, a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
-spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
-ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
-archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
-obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
-kontaktowania się z osobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO, którymi są min.:
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Administratorem (niezbędność --przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną);
-art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
-art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (np. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
-art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, iż:
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do: firmy informatycznej oraz firmy rachunkowej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
-dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub --wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
-uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
-występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
-celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
-stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
-ewentualnym źródle pozyskania danych;
-udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.